Závislost řeči na rozvoji mozečku nejen u dětí s autismem

Téměř všechny děti s autismem mají potíže různého stupně s prováděním jednoduchých aktivních rytmických pohybů. To běžně vidíme také u dětí s ADD, ADHD a zejména u dětí s opožděným vývojem řeči. Tato neschopnost provádět jednoduché rytmické pohyby značí o dysfunkci mozečku.

Mnoho studií ukazuje, že poškození mozečku je u dětí s autismem velmi časté. Aktivní rytmické cvičení stimuluje nervové buňky mozečku, což zlepšuje rytmus a motorickou koordinaci. Zpočátku, děti obvykle potřebují zkušenost s rytmickým cvičením prováděným pasivně, než se mohou učit dělat je aktivně s dopomocí a nakonec úplně sami.

Mozeček se rozvíjí zejména mezi 6. a 12. měsícem života. Tento rozvoj je závislý na spontánním rytmickém pohybu dítěte. Normální rozvoj mozečku je rozhodující pro rozvoj mluveného jazyka. Děti s DMO, které se prakticky nemohou hýbat, si nevyvinou řeč. Když tyto děti začnou zlepšovat jejich motorické schopnosti pomocí rytmického cvičení a učí se, jak se pohybovat po podlaze pomocí plazení na břiše nebo na rukou a kolenou, rozvine se u nich řeč.

V mozečku se nachází ncl.dentatus, tyto jádra jsou velmi důležitá pro mluvenou řeč. Z tohoto jádra vede tlustý nervový svazek do Brocova centra řeči v levém frontálním laloku. Tato oblast je zásadní pro mluvenou řeč. Vědecké studie ukazují, že mozeček stejně jako ncl.dentatus jsou menší u dětí s autismem než u zdravých dětí. Tento deficit rozvoje není kvůli insuficienci pohybu, ale poškození je způsobené pravděpodobně zánětem a toxickou reakcí. Purkyňovy buňky v mozečku jsou částečně poškozené. Mnoho dětí s autismem si řeč nikdy nerozvinulo. Když mluvit začnou, mají omezenou slovní zásobu po delší dobu, mluví ve dvou až tříslovných větách, nepoužívají skloňování ani osoby. Někteří mívají problémy s artikulací. Některé děti nemají zájem používat řeč ke komunikaci. Některé děti mají také problém s porozuměním mluveného jazyka. Podobné problémy můžeme vidět i u dětí s poruchou řeči.

Rytmický pohybový trénink (RMT) je obvykle velmi efektivní ve zlepšení poruchy řeči u autismu. Rytmické cvičení zlepšuje mluvení i porozumění jazyka. U některých dětí s autismem je také poškozeno řečové centrum v neokortexu a v těchto případech je zlepšení řeči pomalejší.

Obvykle začínáme s pasivními rytmickými pohyby a později až si je dítě procvičí a naučí, přechází v aktivní provádění rytmických pohybů. Je velmi důležité vnímat, jaké tempo je příjemné a vhodné pro daného jedince!

….Harald Blomberg (2016). Autism A Path To Healing. Colorado: Outskirts Press,Inc……..