Neurovývojová terapie (Inhibice primárních reflexů)

Centrální nervový systém (CNS) je řídicím centrem pro myšlení, učení a pohyb. Vývoj CNS je složitý. Existuje mnoho faktorů, které přispívají k tomu, abychom se mohli pohybovat stejně, mluvit plynule, hrát si a rozvíjet své dovednosti potřebné pro každodenní činnosti a vzdělávání. Vývoj CNS začíná od početí a vyvíjí se v pravidelném sledu. Je stejný pro všechny lidi bez ohledu na kulturní vlivy.

V této pravidelné posloupnosti vývojových stádií se objevují určité pohybové vzory, které se nazývají reflexy. Každý reflex hraje roli v potřebném růstu plodu a malého dítěte. Každý reflex také připravuje cestu pro další fázi vývoje.

Co jsou primární reflexy?

 • jsou to reflexy pro přežití vyvíjející se postupně během několika prvních týdnů vývoje plodu
 • automatické, stereotypní pohyby, řízeny primitivní částí mozku (mozkovým kmenem)
 • je proveden bez zapojení vyšších úrovní mozku (mozkové kůry)
 • měly by být plně rozvinuté již při porodu donošeného dítěte
 • v ideálním případě, když splní svoji funkci, jsou nahrazeny sofistikovanějšími posturálními reflexy, které jsou řízeny mozkovou kůrou
 • jsou zachovány, pokud nemají splněnu svoji funkci
 • jsou považovány za důkaz o nezralosti v CNS
 • i v pozdějším věku, pokud dojde k poranění vyšších mozkových center např. úrazem nebo u degenerativního onemocnění např. Alzheimerovy choroby, je možné, že se primární reflexy opět objeví

Jaké jsou důsledky přetrvávajících primárních reflexů?

Za normálních okolností, každá sada pohybů je identifikována jako reflex, které hrají významnou roli. CNS pak umožňuje komplex vzájemně propojených pohybů, které jsou integrovány do stále složitějšího dobrovolného řízeného pohybu. Mnoho proměnných však může interferovat s vývojem například genetické predispozice, průběh těhotenství, porodní traumata, nevyhovující životní prostředí a jiné.

Výzkum ve Velké Británii a ve Švédsku ukázal, že přetrvávající primitivní reflexy mohou bránit následnému chování: motorické řízení, smyslové vnímání, koordinace oko-ruka, koordinaci a poznávání. Neuro-vývojové zpoždění je termín, který popisuje přítomnost shluku aberantních reflexů. Některé kombinace přetrvávajících primárních reflexů ovlivňují emocionální a sociální pohodu a akademický vývoj dítěte.

Známky neuro-vývojového opoždění:

 • Dyslexie či porucha učení, zejména čtení, psaní a porozumění
 • Slabý písemný projev
 • Menší sekvencování dovedností
 • Menší smysl pro čas
 • Chudé zrakové funkce / zrakové zpracování
 • Pomalé zpracování informací
 • Problémy s pozorností a soustředěním
 • Neschopnost sedět v klidu / neustálá potřeba se ošívat
 • Chudé organizační schopnosti
 • Snadno se rozptýlí a / nebo jsou impulsivní
 • Hyperaktivita
 • Přecitlivělost na zvuk, světlo nebo dotyk
 • Dyspraxie
 • Zpoždění v řeči a vývoji jazyka
 • Problémy v motorice, koordinaci a v rovnováze
 • Špatné držení těla
 • Horší rukopis
 • Horší prostorové povědomí
 • Horší koordinace oko – ruka
 • Horší hrubá a jemná motorika
 • Obtížnost naučit se plavat / jezdit na kole
 • Nemotornost / časté nehody
 • Pomalí při kopírování úkolů
 • Záměny mezi pravou a levou
 • Historie těžkého porodu
 • Historie poranění nebo poškození mozku
 • Rychlé výkyvy nálady / jsou snadno frustrovaní / prchliví
 • Noční pomočování nad 5 let
 • Kinetóza
 • Nemůže se vyrovnat se změnou / musí mít určité věci podle zvyklostí
 • Školní fobie
 • Horší motivace a / nebo sebevědomí
 • Deprese, úzkost nebo stres
 • U dospělých mezi příznaky patří agorafobie, nadměrné reakce na podněty, úzkost, záchvaty paniky, obtížné rozhodování a nízká sebeúcta

Stručné shrnutí některých primitivních reflexů:

1) Moro Reflex

 • Vyskytuje se již v 9. – 12. týdnu těhotenství a je nejčasnější formou "boj nebo útěk" (reakce na stres), který je plně přítomen při narození
 • Je obvykle inhibován mezi 2. – 4. měsícem života a nahrazen Strauss reflexem.
 • Pokud není inhibován, má celkový vliv na emocionální profil dítěte, protože je dítě chyceno v tzv. začarovaném kruhu, ve kterém reflex stimuluje produkci adrenalinu a kortizolu (stresových hormonů).
 • Projevuje se jako paradox - dítě je obzvlášť citlivé, vnímavé, nápadité na jedné straně, ale nezralé a hypereaktivní na straně druhé, děti jsou přecitlivělé na senzorické stimuly (zvuk, světlo, pohyb, změna polohy…).
 • Takové dítě nemůže odfiltrovat nevhodné stimuly a je přetížené.
 • Problémy vestibulární – horší rovnováha, koordinace, kinetózy
 • Problémy okulomotorické a vizuálně percepční.
 • Může být zpuštěn z několika smyslových systémů (tedy na podněty sluchové, zrakové, vestibulární, taktilní či kinestetické).
 • Obtíže ve společenském životě, možná agresivita, vznětlivost, více reaktivní a dominující.
 • Občas je Moro Reflex zachován až do dospělosti. U lidí, kteří mají volně plovoucí úzkosti; nadměrné reakce na podněty (změny nálad - labilní emoce; obtížnost při přijímání kritiky; zvýšený svalový tonus); obtížnost v rozhodování; slabé ego, nízké sebevědomí (nejistota).

2) Palmární Reflex

 • Objevuje se v 11. týdnu těhotenství, je plně přítomen při narození a obvykle inhibován okolo 2. - 3. měsíce života.
 • Je to úchopový reflex a je nahrazen klešťovým úchopem ve 36. týdnu věku.
 • Pokud přetrvává po 4. - 5. měsíci života, bude bránit v manuální zručnosti a manipulační činnosti.
 • Je jedním ze skupiny reflexů, které ovlivňují rukopis, řeč a artikulaci.
 • Děti mívají hodně citlivé dlaně a chodidla, velkou lechtivost.
 • Mohou se vyhýbat kreslení, psaní nebo špatně držet tužku.

3) Plantární Reflex

 • Objevuje se v 18. týdnu těhotenství, je plně vyvinut při narození a je obvykle inhibován okolo 6. – 9. měsíce.
 • Ovlivňuje rovnováhu a mobilitu.
 • Umožňuje kopací pohyby, poskytuje vestibulární stimulaci, která stimuluje mechanismus rovnováhy a zvyšuje nervové spoje v průběhu intrauterinního života.
 • Pomáhá při porodu a je posílen při něm, může to být jedním z důvodů, proč děti po císařském řezu jsou vystaveny většímu riziku vývojovému opoždění.
 • Není-li inhibován, bude bránit vzoru pohybu přes střední rovinu, což je důležité pro koordinaci ruka-oko a integraci vestibulárních informací s ostatními smysly.
 • Mohou se objevit problémy s rovnováhou, s pohybem přes středovou osu a lateralitou, vizuálně-percepční obtíže, problémy s rukopisem a písemný projev.

4) Spinální Galantův reflex

 • Objevuje se ve 20. týdnu těhotenství, je vyvinut po narození a inhibován okolo 3. - 9. měsíce.
 • Je-li plně zachován, nebo jen udržován na jedné straně může mít vliv na držení těla, chůzi a jiné formy lokomoce.
 • Při přetrvávání se objevuje neklid, neschopnost sedět v klidu, špatné soustředění a horší krátkodobá paměť, rotace kyčle na jednu stranu při chůzi.
 • Problémy s nočním pomočováním a s vyprazdňováním stolice.

5) Asymetrický tonický šíjový reflex (ATŠR)

 • Objevuje se od 18. gestačního týdne a bývá inhibován okolo 6. měsíce (tak, že se zaměření na vzdálené objekty může vyvíjet).
 • ATŠR pomáhá při porodu.
 • Plně přítomen při narození.
 • Pomáhá vývoji koordinaci oko-ruka, schopnosti zaostřit zrak na délku paže.

Přetrvávání ATŠR může mít za následek následující projevy:

 • Homolateralní pohyby při chůzi, místo pohybů zkříženého-vzoru.
 • Obtížnost překročení středové čáry, nemůže manipulovat s objekty oběma rukama, špatné oční pohyby či udržení sledování předmětu, neprokazuje preferování ruky / oka / nohy / ucha a tím i dominantní stranu, takže pohyby jsou vždy poněkud váhavé.
 • Smíšená lateralita.
 • Špatný rukopis a špatné vyjadřování myšlenek na papíře.
 • Vizuálně-percepční potíže.

6) Tonický labyrintový reflex (TLR)

do flexe:

 • Se objevuje od 4. gestačního týdne věku, je plně přítomen při narození a je inhibován okolo 4. měsíce.
 • Je úzce spojen s Moro reflexem, protože oba jsou vestibulárního původu a aktivovány pohybem hlavy.
 • Když přetrvává, může vést k prostorovým problémům, kinetóze, špatnému držení těla (kulatá záda) a menšímu svalovému tonu, vizuálně percepční potíže, chudé sekvencování pohybů (dovedností) a špatné časové vnímání.

do extenze:

 • Se objevuje při narození a je inhibován postupně od 6. týdne do 3 let věku.
 • Podílí se na současném vývoji posturálních reflexů, symetrickém tonickém šíjovém reflexu a Landauově reflexu.
 • Pokud není inhibován, může mít za následek špatnou rovnováhu a koordinaci, chůze po špičkách, organizační schopnosti a ztuhlé trhavé pohyby. Problémy s očními pohyby, vizuálně percepční problémy.

7 ) Symetrický tonický šíjový reflex 

 • Objevuje se okolo 6. – 9. měsíce po narození a je inhibována zhruba v 9. – 11. měsíci.
 • Když je dítě v poloze na čtyřech, flexe hlavy způsobuje flexi paže a extenzi nohou.
 • Záklon hlavy způsobuje, flexi nohou a paže do extenze (natažení).
 • Je-li zachován, ovlivňuje držení těla, koordinaci ruka-oko a plavecké dovednosti.
 • Má za následek sklon k zhroucení se, když sedí u stolu (skoro leží hlavou na lavici ve škole).
 • Nemůže normálně lézt (jen s nárty nad zemí nebo se zablokovanými lokty, chůze jako lidoop.
 • Dítě sedí na zemi se zadečkem mezi patami (W).
 • Syndrom "neohrabaného dítěte".
 • Problémy se zaostřením očí do dálky a rychlým pohybem zpět, špatné 3D vidění, horší oční pohyby ve vertikále.
 • Tento reflex často přetrvává i v dospělosti.

8) Landau reflex

 • Objevuje se okolo 3. – 10. měsíce věku dítěte a je inhibován do 3. roku.
 • Může nastat pouze tehdy, když TLR byl integrován a byl vyvinut odpovídající svalový tonus.
 • Často běhají se strnulými pohyby dolní poloviny těla a mají potíže se skákáním, zvláště na jedné noze. Hůře se naučí jezdit na kole, je těžké natáhnout a skrčit pouze jednu nohu.

Landau a STŠR jsou přechodné reflexy. Vzhledem k tomu, že nejsou přítomny při narození, a nezůstanou přítomny ani po zbytek života, musejí být považovány za "most" reflexů, které mají významný inhibiční vliv na TLR a zároveň posílit svalový tonus a rozvíjení vestibulo-okulární motoriky.

Posturální reflexy

Ty jsou transformovány z primitivních reflexů a řízeny z vyšších oblastí v mozku (mozkové kůry). Řadí se sem Strauss reflex, Labirintový posturální reflex hlavy, Okulární posturální reflex hlavy, Amfibie reflex, segmentální otáčení a posturální reakce. Jakmile jsou přítomny, měly by zůstat po celý život. Jejich nepřítomnost je známkou toho, že CNS je nezralý.

9) Strauss reflex

 • Měl by nahradit Moro reflex okolo 4. měsíce věku.
 • Je vyspělou reakcí na úlek, a pokud zjistí, že to nic nebezpečného nebylo, pokračuje v tom, co dělá. Zatímco u Moro refelexu se zvýší krevní tlak, zrychlí tep, člověk pociťuje strach a zlost, uvolňuje se velké množství adrenalinu a člověk se nedokáže znovu soustředit na to, co dělal.

10) Amfibie reflex

 • Objevuje se od 4. – 6. měsíce života, nejprve na břiše, později i na zádech a zůstane na celý život.
 • Je silným inhibitorem ATŠR. Pokud není vyvinutý vůbec, je to známka přetrvávání primitivních reflexů, zejména ATŠR a TLR.
 • Je nezbytný pro plazení, chůzi a běh.

11) Segmentální otáčení

 • Se objevuje okolo 6. – 10. měsíce věku a zůstává na celý život.
 • Nahrazuje Galantův spinální reflex.
 • Je důležité pro integraci křížových pohybů, jako je chůze, běhání, skákání, pochodování a plavání.
 • Mnoho dětí s koordinačními problémy a dyspraxií nemají dostatečně vyvinuté segmentální otáčení.

12) Okulární posturální reflex hlavy

 • Se objeve okolo 2. – 3. měsíce věku a zůstává na celý život.
 • Je rozhodující pro efektivní udržování rovnováhy a řízení pohybu očí.
 • Když není vyvinut, může vést ke špatnému vizuálnímu sledování a někdy i nevolnosti a dezorientaci.

13) Labyrintový posturální reflex hlavy

 • Se objevuje ve 2. – 3. měsíci života a zůstává po celý život.
 • Je spojen s vestibulárním systémem.
 • Spolu s okulárním posturálním reflexem hlavy je nezbytný pro rovnováhu.

U některých jedinců, plná integrace a transformace primitivních reflexů se nepodaří a tyto reflexy zůstanou aktivní i přes normální vývoj v ostatních oblastech. Pokud k tomu dojde, přispívá k zaostalosti účinné integrace proprioceptivní, koordinace oko-ruka, integrace zkříženého vzoru a dalším aspektům smyslových dovedností.

Detekce primitivních reflexů (diagnostické vyhodnocení) může pomoci izolovat některé z příčin problémů dítěte tak, že nápravný trénink může být cílen efektivněji. Je třeba se zabývat přetrvávajícími reflexy, aby se facilitoval normální vývoj a eliminovaly mnohé z fyzikálních, akademických a emocionálních problémů způsobené jejich přítomností.

V případě, že přítomnost přetrvávajících primárních reflexů není velká, výukové strategie budou obvykle dostačující. Osoby s mírným stupněm reflexní abnormality mohou mít prospěch z kombinace speciální výuky a terapeutického inhibičního programu přetrvávajících primárních reflexů, jehož cílem je zlepšit rovnováhu a koordinaci. Pokud je však přítomnost přetrvávajících reflexů významná, terapeutický inhibiční program je velmi důležitý.

Terapie u přítomnosti přetrvávajících primárních reflexů:

 • Je založena na teorii replikace, tj. je možné replikovat konkrétní etapy vývoje prostřednictvím opakování pohybových vzorů založených na časném vývoji.
 • Dává to mozku "druhou šanci" projít fázemi, které byly vynechány nebo úplně opominuty v prvním roce života.
 • Podporuje neuroplasticitu a nastaví "neurální hodiny" na "správný čas".
 • Skládá se ze zvláštních stereotypních pohybů, které se praktikují přibližně 5 až 10 minut denně po dobu devíti až dvanácti měsíců.
 • Terapie by měla být pod vedením kvalifikované osoby.

Odkazy:

Blomberg H. (2015). The rhythmic movement method. A Revolutionary Approach to Improved Health and Well-Bein. Lulu Publishing Services
Goddard Blythe S (2012). Dítě v rovnováze. Učení a pohyb v raném dětství. Inštitút psychoterapie a socioterapie.
Konicarova J, Bob P., Radoch J, Persisting primitive reflexes in medication-naïve girls with attention-deficit and hyperactivity disorder. Neuropsychiatr Dis Treat. 2013; 9: 1457–1461.
McPhillips M, Jordan-Black JA. Primary reflex persistence in chil­dren with reading difficulties (dyslexia): a cross-sectional study. Neuropsychologia. 2007;45(4):748–754.
Volemanová M, Přetrvávající primární reflexy. Opomíjený faktor problémů učení a chování. Volemanová Marja Annemiek-Red tulip. 2013
Zafeiriou DI. Primitive reflexes and postural reactions in the neurode­velopmental examination. Pediatr Neurol. 2004;31(1):1–8.
http://www.angelfire.com/journal/ldps/NeurodevelopmentalTherapy.htm